Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” ogłaszamy rozpoczęcie naboru dzieci do oddziału przedszkolnego.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Łącko, a realizatorem Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Łącko poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 23 dzieci w m. Łącko wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo a także wdrożenie dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci, w latach 2017-2018.
Okres realizacji projektu trwa do 30 września 2018r.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 kwestionariusz zgłoszeniowy - DZIECKO
Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu – DZIECKO
Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu – DZIECKO
Załącznik nr 4 oświadczenia dodatkowe – DZIECKO
Załącznik nr 5 projekt umowy – DZIECKO
Załącznik nr 6 kwestionariusz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL
Załącznik nr 7 oświadczenie uczestnika projektu – NAUCZYCIEL
Załącznik nr 8 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu – NAUCZYCIEL
Załącznik nr 9 projekt umowy - NAUCZYCIEL


Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR.