Informacje podstawowe

Sekcja przedstawia podstawowe informacje na temat działalności Urzędu Gminy  Łącko - m.in. opis zakresu obowiązków poszczególnych pracowników i referatów naszego Urzędu.


 

Adres korespondencyjny Urzędu Gminy:

Urząd Gminy Łącko 

33-390 Łącko 445


Czas pracy Urzędu Gminy:

 • poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30

 • piątek: 7:30 - 14:00

 


Wójt Gminy Łącko - pokój nr 9

mgr Jan DZIEDZINA

Przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków,
w środy w godz.: 07:30 - 10:00 oraz w pozostałe dni, gdy pozwalają na to sprawy związane z funkcjonowaniem Gminy i Urzędu


Zastępca Wójta Gminy - pokój nr 20

mgr inż. Paweł DYBIEC

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Nadzoruje realizacje zadań dotyczących inwestycji i remontów na terenie Gminy Łącko


Sekretarz Gminy - pokój nr 13

mgr Wojciech JAMRO

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Sprawuje nadzór nad organizacją Urzędu Gminy
 2. Zapewnia zgodność działania UG z obowiązującymi przepisami
 3. Sporządza testameny
 4. Sprawy kadrowe UG


Skarbnik Gminy - pokój nr 11

mgr Edyta MARCZYK

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetu Gminy Łącko

 

Referat Finansowy

pokój nr 16

Urszula Dybiec - kierownik Referatu Finansowego

mgr Joanna Duda - podinspektor

mgr Paulina Myjak - podinspektor

pokój nr 15

mgr Beata Kaim - inspektor

mgr Renata Tomasiak - inspektor

mgr Anna Piksa - inspektor

mgr Róża Wiktorowska-Fyda - inspektor

 

Referat Podatkowy

pokój nr 19

mgr inż. Monika Wnęk - kierownik Referatu Podatkowego

mgr inż. Aleksandra  Turek - podinspektor

mgr Małgorzata Janeczek - młodszy referent

Marta Gancarczyk - podinspektor

mgr Małgorzata Tokarczyk - inspektor

Realizowanie spraw związanych z podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn

 1. Składanie informacji i deklaracji podatkowych
 2. Składanie wniosków o:
  • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  • umorzenie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych,
  • zaświadczenia o stanie majątkowym
  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
  • zwrot nadpłat podatkowych
 3. Wystawianie:
  • decyzji wymiarowych dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych,
  • wypisów decyzji wymiarowych,
  • zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
  • decyzji umorzeniowych,
 4. Przekazywanie do kasy dyspozycji dotyczącej wpłat
 5. Rozliczanie dotacji przyznanych stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym.

 

Pobierz druki i formularze niezbędne do załatwienia spraw w Referacie 

 

Kasa Urzędu Gminy

parter

Aneta Warzecha - kasjer

Kasa czynna:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:00
 • wtorek-czwartek: 7:30 - 14:00
 • piątek: 07:30 - 12:30

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 3

mgr Beata Faron - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
 2. Wydawanie wypisów z akt stanu cywilnego
 3. Sporządanie i rejestracja aktów urodzeń
 4. Sporzadzanie i rejestracja aktów zgonów

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

pokój nr 4

mgr Katarzyna Czepielik - inspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Ewidencja ludności, zameldowania i wymeldowania
 2. Wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość

 

Pobierz druki i formularze niezbędne do załatwienia spraw w Referacie

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Promocji

pokój nr 17

mgr Marek Rychlec - kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji / Obrona Cywilna

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Obsługa Wójta
 2. Współpraca ze środkami masowego przekazu
 3. Sprawy dotyczące promocji
 4. Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych
 5. Przygotowanie i organizacja poboru
 6. Opracowywanie i aktulizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
 7. Opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej
 8. Prowadzenie kancelarii tajnej
 

pokój nr 18

inż. Mirosław Jakób - starszy informatyk

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Gminy

pokój nr 14

Anna Kurzeja - inspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Obsługa Rady Gminy i sołectw
 2. Pełnomocnik informacji niejawnych


mgr Małgorzata Gajdosz - podinspektor

Sekretariat - pokój nr 10

mgr Ewelina Bulanda - inspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Obsługa Sekretariatu Urzędu Gminy
 2. Obsługa centrali telefonicznej

pokój nr 4

mgr Mariola Turek - inspektor

Adam Jędraczka - młodszy referent

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Dokonywania wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie
 2. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej
 4. Prowadzenie ewidencji bazy wczasowo-turystycznej

Dziennik podawczy - parter

mgr Iwona Klag - pomoc administracyjna

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Dziennik podawczy

 2. Korespondencja

 

Katarzyna Łażeńska - robotnik gospodarczy

Leszek Wyrostek - robotnik gospodarczy

 

Pobierz druki i formularze niezbędne do załatwienia spraw w Referacie

 

Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

pokój nr 5

mgr inż. Daniel Biel - kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu produkcji rolnej i zwierzęcej
 2. Współpraca ze służbami doradztwa rolniczego
 3. Sprawy z zakresu leśnictwa
 4. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
 5. Nadzór nad działalnością spółek leśnych
 6. Udział w pracach Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego
 7. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

mgr inż. Stanisław Patynowski - inspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Rozgraniczenia nieruchomości
 2. Numeracja porządkowa nieruchomości
 3. Przekazywanie nieruchomości  gminnych do korzystania w tym dzierżawę lub najem
 4. Sprzedaż nieruchomości gminnych
 5. Użytkowanie wieczyste
 6. Komunalizacja gruntów na rzecz Gminy Łącko
 7. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją uwłaszczeniową

 

mgr inż. Aleksandra Szczepaniak - młodszy referent

inż. Magdalena Cebula - młodszy referent

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Przygotowanie projektu w  sprawie zmian palanu zagospodarowania przestrzennego gminy
 2. Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 3. Wydawanie postanowień opiniujących projekty podziału działek
 4. Wydawanie postanowień opinujących prace geologiczne


inż. Piotr Faron - podinspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości

pokój nr 2

mgr inż. Aneta Klimczak - podinspektor

mgr Lidia Kalisz - inspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie składanych deklaracji związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Pobierz druki i formularze niezbędne do załatwienia spraw w Referacie


Referat Inwestycji i Rozwoju

pokój nr 21

Jolanta Łagos - kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi
 2. Prowadzenia rejestru zamówień publicznych
 3. Prowadzenie postępowań przetergowych i sporządzanie umów z wykonawcami

 

Krystyna Majerska - inspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przez Rady Sołeckie
 2. Przygotowanie dokumentacji i występowanie z wnioskiem na udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji realizowanych przez gminę
 3. Uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń od dróg gminnych


mgr inż. Agnieszka Bajerska - inspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej oraz bieżący nadzór nad prowadzonymi inwestycjami na terenie Gminy Łącko.
 
mgr Joanna Dziedzina - pomoc administracyjna 

pokój nr 25

mgr inż. arch. Rafał Leszko - podinspektor

Realizuje sprawy w zakresie:

 1. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi
 2. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego
 3. Uzgadnianie zjazdów z dróg gminnych
 4. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych
 5. Komunalizacja dróg gminnych.
 
mgr Katarzyna Kucharska - inspektor
 
Realizuje sprawy w zakresie:
 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań gminnych
 2. Bieżący nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 3. Koordynacja działań w zakresie promocji i turystyki oraz działań związanych z współpracą międzynarodową Gminy Łącko
 4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie realizowanych zadań.
 
mgr Adrian Szczęsny - referent

pokój nr 27

mgr Jolanta Kijak - specjalista

mgr Elżbieta Rdzawska - podinspektor

 

Jacek Dorycki - inspektor ds. nadzoru inwestorskiego

Marek Sztafa - inspektor ds. nadzoru inwestorskiego

Józef Szymański - inspektor ds. nadzoru inwestorskiego