Termomodernizacja szkół w miejscowościach Kadcza i Zarzecze

Obraz1

 

Beneficjent: Gmina Łącko

Umowa o przyznaniu pomocy: 14.11.2023 r.

 

Oś priorytetowa: 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie: 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie: 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

 

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łącko - Szkoły Podstawowej w Zarzeczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Termomodernizację wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy. Zadania te będą polegały na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropu (budynek 2),

- dociepleniu ścian w gruncie (budynek 2),

- wymianie okien (budynek 1 i 2) i drzwi (budynek 2)

- modernizacji CO (budynek 2).

 2. Termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu:

- docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu,

- docieplenie ścian w gruncie,

- wymianę okien i drzwi,

- modernizację CO,

- montaż paneli fotowoltaicznych.

 

Kwota wydatków całkowitych:   1 388 464,09  zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:   1 388 464,09  zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR (90%):   1 249 617,64 zł

 

Okres realizacji: do 29.12.2023 r.

Zdjęcie 1 ZSP Kadcza przed termomodernizacją
Zdjęcie 2 SP Zarzecze przed termomodernizacją