Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu


1. Co powinienem wiedzieć?

Leczenie choroby alkoholowej oznacza interwencję, która ma na celu przerwanie toczącego się procesu alkoholowego i prowadzi do trzeźwego, wolnego od wpływu alkoholu, życia. Każda osoba uzależniona, która chciałaby szukać pomocy i aktywnie uczestniczyć w terapii odwykowej ma realne szanse na powrót do trzeźwości. Istnieje wiele powodów, dla których ludzie popadają w alkoholizm, jednak warto podjąć próbę  powrotu z tej niebezpiecznej drogi. Terapia osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolna, a przymus leczenia   może być nałożony przez sąd. Wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć:

 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
 • Prokuratura


Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do Sądu, a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury spowoduje odrzucenie go.

Zgodnie z przepisami prawa na leczenie odwykowe kierowane są osoby, które:

 • powodują rozkład życia rodzinnego
 • demoralizują nieletnich
 • zakłócają spokój lub porządek publiczny
 • uchylają się od pracy
 • są sprawcami przemocy rodzinnej.

Kontakt  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

     1. Urząd Gminy Łącko, tel. 18 414-07-11

     2. Punkt Konsultacyjny w Łącku dla rodzin w kryzysie - Ośrodek Zdrowia w Łącku - Łącko nr 662, poziom -1 (Klub Seniora), czynny we wtorki od godz. 13:00 do 14.00.

 

2. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o leczenie odwykowe może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego, najbliższy członek rodziny, dalszy krewny, sąsiad lub instytucja (zakład pracy, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, prokuratura, policja, kurator).

Wniosek powinien zawierać:

Dane Wnioskodawcy:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • telefon kontaktowy,

 

Dane osoby, której dotyczy problem:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • uzasadnienie,

 

Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowej z osobą nadużywającą alkoholu, zgłaszają problem pracownikowi socjalnemu lub dzielnicowemu. Wówczas to policja lub ośrodek pomocy społecznej stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.

 

3. Jak przebiega procedura postępowania?

Zgłoszoną osobę Komisja zaprasza na rozmowę motywującą do leczenia. Czas oczekiwania na wezwanie może trwać od jednego do dwóch miesięcy. Rozmowę motywującą do leczenia prowadzą członkowie Komisji, którzy informują wezwanych o wpłynięciu wniosku i celu spotkania, słuchają wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania, które są protokołowane.

W końcowym etapie rozmowy przedstawiona zostaje propozycja terapii w placówkach lecznictwa odwykowego i informacja, że leczenie jest bezpłatne. Jeżeli osoba wezwana nie zgłasza się na żadne posiedzenie Komisji, wówczas sprawę kieruje się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego. Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego nałożone przez sąd zapada w trybie nieprocesowym i nie ma charakteru wyroku sądowego.

Efekty terapii pacjentów zobowiązanych przez sąd są jednak gorsze niż pacjentów zgłaszających się dobrowolnie a jednym z powodów jest ich opór wobec perspektywy leczenia i traktowanie terapii jako kary za picie.

Gdy osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu, podpisuje na posiedzeniu Komisji zobowiązanie, że w ciągu nie później niż dwóch tygodni zgłosi się do wskazanej placówki celem rozpoznania problemu alkoholowego i podjęcia leczenia odwykowego w przypadku jego rozpoznania, a w ciągu jednego miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie kontynuacji leczenia odwykowego. Niepodjęcie terapii lub przerwanie jej powoduje skierowanie sprawy do sądu. Jeżeli leczenie przebiega skutecznie, pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie Gminy Łącko.

Placówki leczenia uzależnienia

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu / leczenia uzależnień:

 1. Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (MOPiTU) w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1, tel. 18 440-71-31, e-mail:  nsodwyk@poczta.fm
 2. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, ul Śniadeckich10a, Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień, tel. 18 449-04-99, e-mail: uazleznienie@soik.pl


Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu / leczenia uzależnień:

 1. Szpital Wojewódzki Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Lwowska 178 A, 33-100 Tarnów, tel. 14 631 52 87.
 2. Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego – WOTUW Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, tel. 12 652-42-70.
 3. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Leczenia Uzależnień, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.18 263-34-14.
 4. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.33 875-24-46.


4. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz.224 ze zm.).
 

DRUKI DO POBRANIA: