Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko

termomodernizacja logo

Gmina Łącko realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Realizacja projektu obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Łącko – Zagorzyn, trasę zaprojektowano w formie pętli wokół potoku Czarna Woda. Na odcinku Łącko – Zagorzyn będzie ona przebiegać po wale potoku począwszy od Hali Sportowej dalej wzdłuż drogi powiatowej do mostu na os. Boconiec w Zagorzynie, następnie z powrotem  w kierunku Łącka prawą stroną potoku wzdłuż dróg gminnych i terenów należących do RZGW. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną umocnienia brzegów potoku Czarna Woda w formie budowli siatkowo-kamiennych, które zabezpieczą korpus drogi powiatowej.

Dodatkowo w ramach zadania zostaną wykona­ne dwie siłownie zewnętrzne w Łącku oraz w Zagorzynie. Zamontowane zosta­ną również elementy małej architektu­ry (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci). Istniejące oświetlenie przy drodze po­wiatowej zostanie zmodernizowane poprzez zamontowanie nowych opraw oświetleniowych typu LED, zamontowane zostaną również nowe lampy w kierunku osiedla Boconiec w Łącku. Łączna długość trasy to 3 350 mb.

Celem głównym projektu jest budowa oferty turystyki aktywnej bazującej na lokalnych potencjałach przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Łącko, co przyczyni się to do utworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę tras biegowo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 2017 roku.

 

Koszt całkowity zadania: 3 403 243,34 zł.

Wysokość dofinansowania: 2 359 903,67 zł