Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku

do inf LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Tytuł operacji:
 Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku”.

Beneficjent: Gmina Łącko

Cel operacji: celem operacji jest zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego jest realizowana operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota wydatków całkowitych: 131 096,86 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 83 416,00 zł