Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w Łącku

loga na www 1 

Gmina Łącko realizuje zadanie grantowe współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł: Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w Łącku

Grantobiorca:
Gmina Łącko

Okres realizacji: 
wrzesień - grudzień 2018 r.

Cel: celem operacji grantowej jest zachowanie i upowszechnienie tradycji lokalnych związanych z aktywnymi formami spędzania czasu wolnego poprzez opracowanie i wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w Łącku.

Całkowity koszt realizacji zadania: 13 917,00 zł.
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 7 376 zł.