Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.13.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 292025 K Łącko-Strażacka w m. Łącko.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. 

Szczegóły w załączniku (pobierz).