Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko

222


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Tytuł operacji:Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko”
Beneficjent: Gmina Łącko
Okres realizacji: do 30.06.2018 r.

 

OPIS OPERACJI:

Cel: celem operacji jest podniesienie parametrów technicznych drogi oraz wzrost dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej przebudowę na odcinku 144 mb.

Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości dróg gminnych, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 6B Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Planowane wyniki/efekty operacji: poprawa infrastruktury drogowej na długości 144 mb poprzez przebudowę drogi nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni położonej w miejscowości Jazowsko.

Typ/Nazwa operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego jest realizowana operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota wydatków całkowitych: 192 196,84 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 120 374,00 zł