Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza

Obraz1


Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza

Beneficjent: Gmina Łącko

Umowa o przyznaniu pomocy: 23 październik 2018 r.

Cel i opis operacji:

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców wsi Obidza poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego.

W budynku mieścić się będzie strażnica OSP, biblioteka, sale spotkań i świetlica. Obiekt zaprojektowano jako trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

W piwnicy znajdą się: komunikacja, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, kotłownia.

Na parterze zaprojektowano: komunikację, bibliotekę, pomieszczenia socjalne, sanitarne i porządkowe, pomieszczenia straży, garaż OSP.

Na poddaszu znajdą się: sala spotkań, świetlica, pomieszczenia techniczno-socjalne, toalety dla niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy uwzględnia wyposażenie obiektu w mikroinstalację fotowoltaiczną.

 

Planowane wyniki/efekty operacji: budynek wielofunkcyjny w m. Obidza o powierzchni użytkowej 636,49 m², zapewni dostępność do m.in. biblioteki, sal spotkań i świetlicy w pobliżu miejsca zamieszkania oraz pozwoli na skierowanie różnorodnej i atrakcyjnej oferty do różnych grup społecznych.

Typ operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota wydatków całkowitych:   998 026,41 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW:   500 000,00 zł