Modernizacja drogi gminnej nr 292114K "Wola Kosnowa - Główna Przez Wieś" w m. Wola Kosnowa

logo drogi


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Tytuł operacji: „Modernizacja drogi gminnej nr 292114K "Wola Kosnowa - Główna Przez Wieś" w m. Wola Kosnowa”
Beneficjent: Gmina Łącko
Okres realizacji: do 23.10.2018 r. 

OPIS OPERACJI:

Cel: celem operacji jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz zwiększenie warunków bezpieczeństwa jej użytkowników drogi poprzez przebudowę na odcinku 970 mb.

Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości dróg gminnych, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 6B Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Planowane wyniki/efekty operacji: poprawa infrastruktury drogowej na długości 970 mb poprzez przebudowę drogi nr 292114K "Wola Kosnowa - Główna Przez Wieś" położonej w miejscowości Wola Kosnowa.

Typ/Nazwa operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego jest realizowana operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota wydatków całkowitych: 969 726,83 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 287 468,00 zł