Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Łącko, działając zgodnie z art. 39 USTAWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Ochrona klimatu na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”, zwanego dalej Projektem.
Planowane źródło finansowania projektu: Program INTERREG Polska – Słowacja na lata 2021-2027, obszar: Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo

I. Cel partnerstwa:
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

II. Zakres tematyczny partnerstwa:
W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań:
Obszar: łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze transgranicznym
1. Budowa ogrodu deszczowego oraz parku bioróżnorodności w dorzeczu rzeki Dunajca- Gmina Łącko
2. Budowa ogrodu deszczowego oraz parku bioróżnorodności przy Jeziorze Rożnowskim - Gmina Gródek n/D
3. Standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza oraz wspólne szkolenia służb ratowniczych i wymiana doświadczeń -M. Nowy Sącz
4. Standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza- Gm. Łącko
5. Standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza- M. Grybów
6. Standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza- Gm. Gródek
7. Słowacja: Analiza połowów ryb i zarybiania łowisk w zależności od klimatu; Ewidencja inwazyjnych, nierodzimych gatunków roślin i zwierząt w dorzeczu w dorzeczu Popradu; Edukacja ekologiczna
8. Edukacja ekologiczna oraz promocja postaw pro ekologicznych

III. Forma prawna partnera:
Partnerami w projekcie mogą zostać przykładowo:
• podmioty administracji publicznej,
• organizacje non profit oraz pozarządowe,
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

IV. Wymagania:
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:
1.1 posiada udokumentowane kompetencje i potencjał co najmniej w zakresie wdrażania projektów partnerskich tj. realizował, jako Lider lub Partner w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 projekt w formule partnerskiej
1.2 dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów o tematyce pro ekologicznej; projektów partnerskich w tym transgranicznych.
2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań/działania określonego w pkt II niniejszego ogłoszenia z szacunkowym kosztem realizacji projektu przez kandydata podanym z możliwą dokładnością.
3. Informacje nt. oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy);
4. Wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów określonych w pkt od IV.1.1. niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów;
5. Wykaz osób określonych w pkt IV.2. niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie;
6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
7. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z informacjami taką zgodność potwierdzającymi;
8. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

VI. Liczba partnerów:
Jeden partner zewnętrzny, wybrany w ramach niniejszego naboru, ponadto Miasto Nowy Sącz
Gmina Gródek n/D, Miasto Grybów, Słowacja: WODA i RYBY - Towarzystwo Ochrony Biotopów Wodnych Słowacji, Gmina Łącko, która wystąpi w roli Lidera Partnerstwa.

VII. Termin składania zgłoszeń:
21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko(decyduje data wpływu do Urzędu), tj. nie później niż 27 marca 2023r.

VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:
W postaci papierowej należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Urzędu, pod adresem: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445

IX. Kryteria wyboru (max 70 pkt):
1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 15 pkt],
3. Szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z uzasadnieniem przez kandydata podany z możliwą dokładnością. [max 10 pkt],
4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 10 pkt],
5. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera [max 15 pkt],

X. Uwagi:
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
• podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
• unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia naboru Urząd Gminy w Łącku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Urząd Gminy w Łącku nie ponosi odpowiedzialności za koszty
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Lidera Partnerstwa.
4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Urząd Gminy w Łącku dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.