Projekt „RAZEM DO CELU”


RDC

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

rozpoczyna od 1 stycznia  2019 roku realizację projektu 

„RAZEM DO CELU”

 

Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Wartość projektu to 1 610 941,15 zł, w tym wkład UE – 1 369 300,22 zł

nowe

Lista rankingowa naboru oraz naboru ciągłego do projektu „Razem do celu”

Informujemy, że w dniu 05.02.2021r. Odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE – formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie. Poniżej znajdują się listy...
 Lista rankingowa naboru... Czytaj więcej: Lista rankingowa naboru oraz naboru ciągłego do projektu „Razem do celu”

Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty związane z projektem RAZEM DO CELU.

Aktualności

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 60 osób, (w tym 51 % kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację społeczno - zawodową, kompleksowe i dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb i problemów wsparcie oraz zmiana ich postaw, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym...

Opis projektu Czytaj więcej: Opis projektu

Rekrutacja

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE (do pobrania): Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2) Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 3)    
Rekrutacja Czytaj więcej: Rekrutacja

Galeria

Projekt w obiektywie.

Galeria Czytaj więcej: Galeria