Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów,

  4. świadczenie rodzicielskie

 

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Podziel się:

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 listopad do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi...
 Zasiłek rodzinny oraz... Czytaj więcej: Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1...
 Jednorazowa zapomoga z... Czytaj więcej: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "Becikowe"

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskieprzysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Ze świadczenia korzystać mogą: -  studenci, -  osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), -  osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka w...
Świadczenia rodzicielskie Czytaj więcej: Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjnez tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: Matce albo ojcu, Opiekunowi faktycznemu dziecka, Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Innym osobom, na których zgodnie z przepisami...
Świadczenie pielęgnacyjne Czytaj więcej: Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku...
Zasiłek pielęgnacyjny Czytaj więcej: Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej...
 Specjalny zasiłek... Czytaj więcej: Specjalny zasiłek opiekuńczy