Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów,

  4. świadczenie rodzicielskie

 

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 listopad do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi...
 Zasiłek rodzinny oraz... Czytaj więcej: Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1...
 Jednorazowa zapomoga z... Czytaj więcej: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "Becikowe"

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskieprzysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Ze świadczenia korzystać mogą: -  studenci, -  osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), -  osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka w...
Świadczenia rodzicielskie Czytaj więcej: Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjnez tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: Matce albo ojcu, Opiekunowi faktycznemu dziecka, Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Innym osobom, na których zgodnie z przepisami...
Świadczenie pielęgnacyjne Czytaj więcej: Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku...
Zasiłek pielęgnacyjny Czytaj więcej: Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej...
 Specjalny zasiłek... Czytaj więcej: Specjalny zasiłek opiekuńczy