Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
ORAZ STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w terminie od 1 września do dnia 15 września – uczniowie a słuchacze kolegium do dnia 15 października
 2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1
 3. Z wnioskiem mogą wystąpić:
 • Rodzice
 • Pełnoletni uczeń
 • Dyrektor szkoły
 • Dyrektor ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.
 2. Kryterium dochodowe: 600 zł netto na 1 osobę

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony
 2.  W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. Zaświadczenie ze szkoły, że uczeń nie otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Jeżeli otrzymuje należy dołączyć zaświadczenie o jego wysokości
 4. Inne zaświadczenia, że w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, zdarzenie losowe
 5. Oświadczenie o dochodzie rodziny
 6. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:
 • Prac, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło
 • Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych w rozporządzeniu -  Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2021.1296). (Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł )
 • Alimentów, emerytur i rent
 • Zasiłków rodzinnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych
 • Zasiłków na dojazdy
 • Innych uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów
 •  7. Oświadczenia o których mowa w punktach 1,2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 

 

Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu, Regulamin

Wniosek