Stypendium Szkolne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
W FORMIE
ZASIŁKU SZKOLNEGO
ORAZ
STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w terminie do dnia 15 września – uczniowie a słuchacze kolegium do dnia 15 października

 2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1

 3. Z wnioskiem mogą wystąpić:

 • Rodzice

 • Pełnoletni uczeń

 • Dyrektor szkoły

 • Dyrektor ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.

 2. Kryterium dochodowe: 528 zł netto na 1 osobę

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony

 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 3. Zaświadczenie ze szkoły, że uczeń nie otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Jeżeli otrzymuje należy dołączyć zaświadczenie o jego wysokości

 4. Inne zaświadczenia, że w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, zdarzenie losowe

 5. Oświadczenie o dochodzie rodziny

 6. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

 • Prac, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło

 • Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych w przepisach o podatku rolnym

 • Alimentów, emerytur i rent

 • Zasiłków rodzinnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych

 • Zasiłków na dojazdy

 • Innych uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów

 1. Oświadczenia o których mowa w punktach 1,2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej z składanie fałszywych zeznań

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”