Świadczenie Wychowawcze

 

Świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+”

 

Świadczenie przysługuje każdej rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodzin z orzeczeniem rozwodu, świadczenie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas mają prawo oboje złożyć wniosek o przyznanie świadczenia, a otrzymane wsparcie będzie uwzględniało okres, w którym sprawują opiekę nad dzieckiem.

Według postanowień ustawy na podstawie programu „Rodzina 500+”, rodzic otrzyma wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez niego 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności - nie przekracza 1200 zł, otrzymają świadczenie również na pierwsze i jedyne dziecko.

Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 1 lipca br. wypłata świadczenia zostanie wyrównana wstecz i wypłacona od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipcu 2016 r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Wnioski na kolejny okres będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Świadczenie wychowawcze nie będzie uwzględniane w dochodach rodziny przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

 Wniosek o świadczenie będzie można złożyć:

- osobiście,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Druki będą dostępne w Urzędzie Gminy Łącko (pokój 26, 27 świadczenia rodzinne).

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

  • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić; opiekun ustawowy lub prawny w oświadczeniu powinien uwzględnić również ewentualne dochody niepełnoletnich dzieci),

  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

  • zaświadczenie gminy, nakaz płatniczy podatku rolnego albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd).

 

Wszelkie informacje dotyczące programu 500+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Informator Rodzina 500+ 26-01-2021

Krótki Informator 500+ 25-01-2021

Plakat 500+ A2 2021

Ulotka 500+ A5 26-01-2021