Program operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014- 2020

Bez tytułuOśrodek Pomocy Społecznej w Łącko informuje, że od miesiąca sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .

Wzorem lat ubiegłych  dystrybucją żywności w Programie zajmuje się  Fundacja Rozwoju Gminy Łącko. Natomiast skierowania upoważniające do jej otrzymania są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.
Należy podkreślić, że zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Pomocą Żywnościową (PO PŻ) mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wym. w art. 7 ustawy o pomocy społecznej: w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego: a) rodzina niepełna, b) rodzina wielodzietna, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, sytuacji kryzysowej, klęski ekologicznej.
Żywność wydawana będzie w formie paczek żywnościowych

Kryterium dochodowe określone jest każdorazowo w Wytycznych Instytucji Zarządzającej i obecnie w Podprogramie 2021 Plus wynosi:

  • 1 823,60zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

 

Podprogram 2021 Plus

Pomoc Żywnościowa

55

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus dystrybuował  żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie gminy Łącko . Pomoc żywnościową otrzymało 930 osób.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tą formę pomocy, gmina Łącko  planuje kontynuować realizację nowego Podprogramu 2023, Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Pomoc Żywnościowa