Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku: Pan Marek ROGÓZ, e-mail: iod.ops@lacko.pl, tel. 600 89 68 68.

 

 

1)      INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OŚRODKA

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) i w związku z zebraniem danych osobowych od klienta Ośrodka informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Łącko 445 33-390 Łącko e-mail: ops@lacko.pl tel. (18) 44-46-082;

Administrator nie wyznaczył przedstawiciela;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Marek Rogóz, e-mail: iod.ops@lacko.pl, tel. 600 89 68 68;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności [MOU1] ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów[MOU2] . Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych. W przypadku, jeśli przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i art. 9 ust. 2 lit. a. RODO) Ośrodek poprosi Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w momencie ich pozyskiwania.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług szkoleniowych oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym

sądy i inne organy administracji publicznej;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne

w celu realizacji usługi, o którą wnioskuje Pan/Pani wnioskuje. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda, będzie ona udzielana dobrowolnie.

Nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

2)      INFORMACJA DLA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU LUB WSPÓŁPRACY PRZEZ KONTRAHENTÓW OŚRODKA.

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Łącko 445 33-390 Łącko e-mail: ops@lacko.pl tel. (18) 44-46-082.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pan Marek Rogóz, e-mail: iod.ops@lacko.pl, tel. 600 89 68 68.

3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku

z realizacją umowy i będą to w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek;

c) firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z umowy, o której mowa pkt. 3 lub przez okres wskazany w przepisach prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa (na zasadach określonych w RODO):

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

d) prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

3)      ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK (JAKO ZAMAWIAJĄCY)

 

Strony zawieranej umowy zapewniają, iż wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskały bezpośrednio lub pośrednio w celu zawarcia i realizacji umowy, w szczególności w celu wzajemnego udostępnienia danych osobowych.

 

Na podstawie art. 14 RODO Zamawiający informuje, iż w zakresie danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę (w przypadku ich udostępnienia), w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na następujących zasadach:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Łącko 445 33-390 Łącko e-mail: ops@lacko.pl tel. (18) 44-46-082, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pan Marek Rogóz, e-mail: iod.ops@lacko.pl, tel. 600 89 68 68).

Dane osobowe Administrator uzyskał od Wykonawcy w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy i będą to w szczególności dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, jak również w oparciu o przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) oraz f) RODO, to jest w szczególności w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe,

- firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję, zapytania lub z którymi współpracuje.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z niniejszej umowy i/lub przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych i rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują podmiotom danych następujące prawa, wyłącznie na zasadach określonych w przepisach, w tym RODO:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,

- prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje podmiotom danych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informuję, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Łącko 445 33-390 Łącko e-mail: ops@lacko.pl tel. (18) 44-46-082, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pan Marek Rogóz, e-mail: iod.ops@lacko.pl, tel. 600 89 68 68);

2/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy;

3/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym administrator powierzył umową przetwarzanie danych osobowych, jak również instytucje zarządzające programami pomocowymi, w ramach których realizowane są postępowania (jeśli dotyczy);

4/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w przepisach prawa, przez okres tam wskazany, a jeżeli czas trwania umowy przekracza go, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i przedawnienia wzajemnych roszczeń; okres przetwarzania danych osobowych może również wynikać z instrukcji kancelaryjnej, jak również z umów zawartych z instytucjami finansującymi;

5/obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w szczególności w przepisach ustawy Pzp, kodeksu cywilnego lub wytycznych instytucji finansujących, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, kodeksu cywilnego lub ww. wytycznych;

6/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7/ na zasadach określonych w przepisach prawa posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8/ nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje Internetowe zamieszczone na serwerach Ośrodka przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strony i aplikacje Internetowe zawierają odnośniki do innych stron Internetowych. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje Internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.