Dodatek energetyczny

Uprzejmie informujemy że w 2022 r. zostaje zawieszone przyznawanie dodatków energetycznych i w związku z tym prosimy o nie składanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego ponieważ nie będą rozpatrywane.

Na podstawie Art. 15.  ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.5)), złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. czyli od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.