Zakup wyposażenia dla potrzeb udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Łącko

logo do śr art

 

Gmina Łącko w dniu 21.12.2018 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. Zakup wyposażenia dla potrzeb udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Łącko”.

Cel operacji: celem operacji jest upowszechnianie i wzrost wykorzystania walorów kulturowo-przyrodniczych Gminy Łącko poprzez utworzenie punktów udostępniania sprzętu rowerowego, co przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności obszaru LGD. Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Kwota wydatków całkowitych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 62 094,44 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 39 510,00 zł