Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Zabrzeż.

prow Małe projekty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego           na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Łącko we wrześniu 2012 r. zakończyła realizację projektu  zakwalifikowanego,  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Białych Górali i Lachów Sądeckich", do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ".

Celem bezpośrednim renowacji zabytkowej kapliczki było  zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez rewitalizację budynków zabytkowych oraz zróżnicowanie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej  Ziemi Łąckiej.  

Aby osiągnąć zamierzony cel prace restauracyjne objęły konserwację kapliczki (ścian, dachu, elementów wyposażenia), restaurację kamiennego muru oporowego oraz rewitalizację otoczenia.

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy stanu technicznego kapliczki, pochodzącej z przełomu XIX/XX w., a także przywrócenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania.


Koszt całkowity zadania: 35 889,42 zł.
Wysokość dofinansowania: 20 424,87 zł.
Okres realizacji: lipiec – grudzień 2012 r.

Zdjęcie 1 Od lewej: Józef Stec autor programu konserwatorskiego, Anna Dobrowolska-Zachaczewska Konserwator Sztuki, Tadeusz Zaremba Zastępca Wójta Gminy Łącko, Teresa Baran Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennegoi.
Zdjęcie 2 Kapliczka w Zabrzeży w trakcie renowacji.
Zdjęcie 3 Mur oporowy przy kapliczce w trakcie renowacji .
Zdjęcie 4 Kapliczka w Zabrzeży.
Zdjęcie 5 Kapliczka w Zabrzeży.
Zdjęcie 6 Kapliczka w Zabrzeży.