Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018

Gmina Łącko w listopadzie 2015 r. zakończyła realizację projektu pn. ”Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018” ramach IX Priorytetu z Funduszu Spójności.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łącko jest dokumentem strategicznym, planującym działania, które mają na celu poprawę powietrza i dzięki temu pozwoli Gminie i podmiotom działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej na różne inwestycje.

Plan obejmuje zagadnienia formalne i prawne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej , charakteryzujące Gminę Łącko . W ramach przygotowano także diagnozę niskiej emisji w Gminie a także zaplanowano działania mające tą emisje ograniczyć oraz przedstawiono potencjalne źródła finansowania jak i sposoby prowadzenia monitoringu i ewaluacji planu.

 Koszt całkowity zadania: 17 500 zł
Wysokość dofinansowania: 14 875,00
Okres realizacji: styczeń – listopad 2015 r.