Witamy w strefie turystycznej!

Gmina Łącko jest obszarem mocno zróżnico­wanym pod względem fizjograficznym, leżą­cym na pograniczu trzech krain geograficz­nych: Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Gorców. Swoistą oś symetrii stanowi malow­nicza dolina Dunajca, będąca końcowym czło­nem tzw. „zielonego przełomu" rzeki (między Krościenkiem a Kadczą).

U ujścia dwóch dużych lewobrzeżnych dopływów Dunajca wykształcone zostały rozległe doliny śródgórskie: Kotlina Zabrzeży u ujścia rzeki Kamienicy i Kotlina Łącka na szerokim stożku napływowym Czarnej Wody.

Większość spośród 16 wsi Gminy Łącko, o odległym w czasie rodowodzie osadniczym położona jest w wąskich, śródgórskich doli­nach wciosowych, w których główny łańcuch osiedli rozłożony jest wzdłuż drogi i płynącego obok potoku.

Znaczne różnice wysokości względnej terenu (od 350 do 1029 m n.p.m.) oraz układ grzbietów górskich, otaczających wspomniane kotliny stwarzają dla tego obszaru specy­ficzne warunki termiczne, co zostało wyko­rzystane już w XIX w. do rozwoju łąckiej bazy sadownicze