Razem do celu

na pasek startowy

 

Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie. Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Wartość projektu to 1 610 941,15 zł, w tym wkład UE – 1 369 300,22 zł

 

Raporty pośrednictwa pracy

Raporty z monitorowania rynku pracy

Raporty pośrednictwa pracy