Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko

Beneficjent: Gmina Łącko
Umowa o przyznaniu pomocy: 23 maj 2023 r.

Cel i opis operacji:
Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej bazującej na lokalnych potencjałach przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Łącko poprzez budowę placów zabaw w m. Kadcza i Wola Kosnowa oraz modernizację boiska rekreacyjnego w m. Kadcza do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Typ operacji: poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Kwota wydatków całkowitych:   511 152,29 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:   510 281,85 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW:   324 962,00 zł„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”