Budowa chodnika w Zabrzeży

Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu DW 968 w m. Zabrzeż

 

 Obraz1

 

Tytuł operacji: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu DW 968 w m. Zabrzeż”

Beneficjent: Gmina Łącko
Okres realizacji: do 31.08.2019 r.


OPIS OPERACJI:

Cel: celem operacji jest wzrost atrakcyjności oraz rozwój przestrzeni publicznej miejscowości Zabrzeż poprzez budowę 725 mb chodnika wraz z oświetleniem i miejscem odpoczynku.

Planowane wyniki/efekty operacji: poprawa ładu przestrzennego poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu DW 968 w m. Zabrzeż.

Typ/Nazwa operacji: „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego jest realizowana operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota wydatków całkowitych: 799 568,02 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 500 000 zł