Przetargi

Szczegółowe informacje dotyczące zamówień publicznych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

01-07-2024 r. Pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest najem lokalu użytkowego

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na działalność handlową, usługową:

- lokal o powierzchni 20,90 m² znajdujący się na parterze budynku nr 47 w miejscowości Łącko wraz z przyległym korytarzem o powierzchni 6,06 m2 na okres od dnia zawarcia umowy do 30.06.2029 r. 

  1. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokalu.
  2. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

        Miesięczny czynsz (cena wywoławcza):

        -  za najem 1m² dla lokalu o powierzchni  27,95 m wynosi 24,11 zł netto ( słownie: dwadzieścia cztery złote 11/100),

        - za najem 1m² korytarza o powierzchni 6,06 m² przylegającego do lokalu 20,90 m² - 13,39 zł netto ( słownie: trzynaście złotych 39/100),

  1. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi minimum:

- 2 zł netto/m² - dla lokalu o powierzchni  20,90 m²,

- 1 zł netto/m² - dla korytarza o powierzchni 6,06 m² przylegającego do lokalu 20,90 m²

5. Najem lokalu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu

b)      złożenie w pok. nr 2 w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 15.07.2024 r., do godz. 10:00, jednej oferty na najem lokalu w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr 47 w miejscowości Łącko nie otwierać przed dniem 15.07.2024 r., przed godz. 10:10

c)      Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.07.2024 r., do godz. 10:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2     

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

10. Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

 

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

 11. Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

12. Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym z administratorem.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania na najem ww lokalu dostępne są w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755 

 

REGULAMIN PRZETARGU + załączniki

 

Łącko, 01.07.2024 r.

 01-07-2024 r. Pisemny...

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokali

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest najem lokali użytkowych

 

1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem na działalność handlową, usługową:

- lokal o powierzchni 27,95 m² znajdujący się na parterze budynku nr  47 w miejscowości Łącko na okres od dnia 01.07.2024.r. do 30.06.2029 r. 

- lokal o powierzchni 20,90 m² znajdujący się na parterze budynku nr 47 w miejscowości Łącko wraz z przyległym korytarzem o powierzchni 6,06 m2 na okres od dnia 01.07.2024.r. do 30.06.2029 r. 

  1. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokali.
  2. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

        Miesięczny czynsz (cena wywoławcza):

        -  za najem 1m² dla lokalu o powierzchni  27,95 m wynosi 26,31 zł netto ( słownie: dwadzieścia sześć złotych 31/100),

        -  za najem 1m² dla lokalu o powierzchni  27,95 m wynosi 24,11 zł netto ( słownie: dwadzieścia cztery złote 31/100),

        - za najem 1m² korytarza o powierzchni 6,06 m² przylegającego do lokalu 20,90 m² - 13,39 zł  netto ( słownie: trzynaście złotych 39/100),

  1. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi minimum:
 

- 2 zł netto/m² - dla lokalu o powierzchni  27,95 m²,

- 2 zł netto/m² - dla lokalu o powierzchni  20,90 m²,

- 1 zł netto/m² - dla korytarza o powierzchni 6,06 m² przylegającego do lokalu 20,90 m²

5. Najem lokali nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu

b)      złożenie w pok. nr 2 w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 19.06.2024 r., do godz. 10:00, jednej oferty na najem lokalu w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr 47 w miejscowości Łącko nie otwierać przed dniem 19.06.2024 r., przed godz. 10:10

c)      Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.06.2024 r., do godz. 10:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2     

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

10. Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

 

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

 11. Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

12. Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym z administratorem.

 

REGULAMIN PRZETARGU + załączniki

 

Łącko, 04.06.2024 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - plik

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - plik

 Przetarg pisemny...

Dostawa materiału do zimowego utrzymania dróg

Postępowanie porwadzone jest na platformie e-Zamówienia:

Nr postępowania ZGK.271.2.2024

link do postępowania

 Dostawa materiału do...

Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg

 

NR ZGK.271.1.2024

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

 

Link do zamówienia

 Dostawa materiałów do...

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2024 R.

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2024 R. - aktualizacja 20.02.2024 r

PLAN ZAMÓWIEŃ - PLIK

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2024 R.

PLAN ZAMÓWIEŃ - PLIK

 PLAN ZAMÓWIEŃ...

Plan zamówień publicznych - aktualizacja

 
 
Plan zamówień - plik
 Plan zamówień...

Dostawa oleju napędowego oraz oleju napędowego do celów opałowych w 2024 r.

NR ZGK.271.11.2023

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

 

Link do zamówienia

 Dostawa oleju napędowego...

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Łącko w 2024 r.

NR ZGK.271.10.2023

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

 

Link do zamówienia

 Odbiór i...

Dostawa oleju napędowego do celów opałowych

 

NR ZGK.271.9.2023

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

 

Link do zamówienia

 Dostawa oleju napędowego...
poprzednia
1 2 3 4 ... 10