Przetargi

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu w budynku nr 755 w Łącku

  1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na działalność handlową, usługową:

- lokal o powierzchni  44,23 m² znajdujący się na parterze budynku nr  755 w miejscowości Łącko wraz z korytarzem współdzielonym w ½ o powierzchni 17,08 m² na okres od dnia zawarcia umowy r. do 30.04.2025 r. 

2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokalu.

3. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² dla lokalu wynosi 14 zł netto ( słownie: czternaście złotych), natomiast za najem 1m² korytarza 7,00 zł netto (słownie: siedem złotych).

4. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi minimum:

- dla lokalu  8,00 zł netto/m²,

- dla korytarza 4,00 netto/m², 

5. Najem lokali nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość    

    postąpienia.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)     zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu

b)     złożenie w pok. nr 2 w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 27.04.2022 r., do godz. 9:00, jednej oferty na najem lokalu w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr 755 w Łącku nie otwierać przed dniem 27.04.2022 r., przed godz. 9:10

c)     Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 Regulaminu przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.04.2022 r., do godz. 9:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

10. Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

 UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

11. Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

12. Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym z administratorem.

Załączniki:

REGULAMIN PRZETARGU, OFERTA, OŚWIADCZENIA, PROJEKT UMOWY

 Przetarg pisemny...

Przetarg pisemny, nieograniczony na najem lokalu w budynku nr 48 w Łącku

 Informacja o wyborze oferty - plik

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - załącznik

REGULAMIN PRZETARGU, OFERTA, OŚWIADCZENIA, PROJEKT UMOWY - załącznik

 Przetarg pisemny,...

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

 

PLIK z 28.01.2022 r.

Aktualizacja Planu zamówień publicznych - plik  z 23.02.2022 r.

 PLAN ZAMÓWIEŃ...

Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w 2022 roku

.

 Dostawa oleju napędowego... Czytaj więcej: Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w 2022 roku

Dostawa oleju napędowego w 2022 roku

.

 Dostawa oleju napędowego... Czytaj więcej: Dostawa oleju napędowego w 2022 roku

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku oraz oczyszczalni ścieków w Jazowsku w 2022 r.

.

 Odbiór i... Czytaj więcej: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku oraz oczyszczalni ścieków w Jazowsku w 2022 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2021/2022

.

 Zimowe utrzymanie dróg... Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2021/2022

Zakup samochodu do zbierania odpadów

.

 Zakup samochodu do... Czytaj więcej: Zakup samochodu do zbierania odpadów

Dostawa kontenerów i pojemników na odpady w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

 Dostawa kontenerów i... Czytaj więcej: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”
poprzednia
1 2 3 4 ... 7