Przetargi

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

27.01.2023 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2023 R.

 

ZAŁĄCZNIK - Plan zamówień publicznych na 2023 rok

 27.01.2023 PLAN...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu przeładunkowego w 2023 roku

.

 Odbiór i... Czytaj więcej: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu przeładunkowego w 2023 roku

Dostawa oleju napędowego i oleju napędowego do celów opałowych

.

 Dostawa oleju napędowego... Czytaj więcej: Dostawa oleju napędowego i oleju napędowego do celów opałowych

Plan zamówień publicznych - aktualizacja z dnia 12-12-2022 r.

 

Załącznik - Pan zamówień publicznych.

 Plan zamówień...

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Łącko w 2023 r.

.

 Odbiór i... Czytaj więcej: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Łącko w 2023 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie 2022/2023

.

 Zimowe utrzymanie dróg... Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie 2022/2023

PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest najem lokalu użytkowego

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na działalność handlową, usługową:

- lokal o powierzchni 16,20 m² znajdujący się na parterze budynku nr 205 w miejscowości Jazowsko na okres od dnia 01.12.2022 r. do 30.11.2027 r. 

2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokalu.

3. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² wynosi 14 zł netto ( słownie: czternaście złotych)

4. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi minimum 4,00 zł netto/m².

5. Najem lokalu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)     zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu

b)     złożenie w pok. nr 2 w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 17.11.2022 r., do godz. 9:00, jednej oferty na najem lokalu w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr 205 w miejscowości Jazowsko nie otwierać przed dniem 17.11.2022 r., przed godz. 9:10

c)     Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.11.2022 r., do godz. 9:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

10. Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

 UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

11. Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

12. Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym z administratorem.

ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN PRZETARGU

ZaŁączniki: OFERTA,Oświadczenia, projekt umowy

Łącko, 03.11.2022 r.

 PISEMNY NIEOGRANICZONY...

Przetarg pisemny nieograniczony na lokal w budynku nr 47 w Łącku

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na działalność handlową,usługową:

- lokal o powierzchni 26,20 m² wraz z przylegającym do niego korytarzem o powierzchni 6,06 m² znajdujący się na parterze budynku nr 47 w miejscowości Łącko na okres od dnia zawarcia umowy do 30.09.2027 r. 

2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokalu.

3. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² wynosi:

-  lokalu 14 zł netto ( słownie: czternaście złotych)

- korytarza 7 zł netto  ( słownie: siedem złotych)

4. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi minimum:

- dla lokalu 5,00 zł netto/m²

- dla korytarza 2,50 zł netto/m²

5. Najem lokalu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)     zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu

b)     złożenie w pok. nr 2 w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 21.10.2022 r., do godz. 9:00, jednej oferty na najem lokalu w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr 47 w miejscowości Łącko nie otwierać przed dniem 21.10.2022 r., przed godz. 9:10

c)     Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.10.2022 r., do godz. 9:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

10. Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

11. Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

12. Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym z administratorem.

Załączniki:

Regulamin

Oferta, oświadczenia, projekt umowy

 Łącko, 07.10.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - 21.10.2022 r.

 Przetarg pisemny...

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest najem lokali użytkowych

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na działalność handlową, usługową:

- lokal o powierzchni  41,00 m² znajdujący się na parterze budynku nr  48 w miejscowości Łącko na okres od dnia 01.08.2022.r. do 31.07.2027 r. 

- lokal o powierzchni  11,80 m² znajdujący się na parterze budynku nr  205 w miejscowości Jazowsko na okres od dnia 01.08.2022.r. do 31.07.2027 r. 

 2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokali.

3. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² dla lokalu wynosi 14 zł netto ( słownie: czternaście złotych)

4. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi minimum: 3,20 zł netto/m².

5. Najem lokali nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)     zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu

b)     złożenie w pok. nr 2 w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 22.07.2022 r., do godz. 9:00, jednej oferty na najem wybranego lokalu w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr………… w miejscowości ……….. nie otwierać przed dniem 22.07.2022 r., przed godz. 9:10

c)     Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.07.2022 r., do godz. 9:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

10. Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

 

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

11. Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

12. Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym z administratorem.

 

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN, OFERTA, OŚWIADCZENIA


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARG PISEMNY...
poprzednia
1 2 3 4 ... 8