Przetargi

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

Zakup i dostawa wyposażenia na PSZOK

Zakup i dostawa wyposażenia na PSZOK w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, Działania 5.2 -  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakup i dostawa wyposażenia na PSZOK

PRZETARG NA NAJEM LOKALU W OŚRODKU ZDROWIA W ŁĄCKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest najem lokalu  znajdującego

się w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

 

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony do najmu na okres do 5 lat pod działalność specjalistycznych gabinetów lekarskich takich jak: kardiologiczny, neurologiczny, alergologiczny, pulmonologiczny, dermatologiczny, endokrynologiczny, ortopedyczny.

a)      lokal o powierzchni  82,65 m² znajdujący się na parterze budynku w miejscowości Łącko nr 662.

2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokalu.

3. Okres obowiązywania umowy:  na okres do 5 lat.

4. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

  • Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² lokalu o powierzchni 82,65 m² usytuowanego na parterze budynku nr 662 w miejscowości Łącko wynosi 14,00 zł netto/1m² (słownie: czternaście złotych).

5. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi – 10%.

6. Najem lokalu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      złożenie w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 23.05.2019 r., do godz. 11.00, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem:  „Przetarg na najem lokalu Łącko 662  – nie otwierać przed dniem 23.05.2019 r., przed godz. 11.15

b)      Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

c)  Zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2019 r., do godz. 11.15 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku   

    nr 755, pok. nr 2    

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu musi być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² powierzchni lokalu niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m² powierzchni lokalu.

Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi w terminie ustalonym  z administratorem.

PRZETARG NA NAJEM LOKALU W OŚRODKU ZDROWIA W ŁĄCKU

Przetarg na najem lokalu w budynku nr 622 Łącko

"Przetarg na najem lokali w budynku nr 662 w Łącku"   Ogłoszenie wyników przetargu - 12-08.2019 r. Ogłoszenie o przetargu - plik Regumanin przetargu - plik Załącznik nr 1 - plik Załącznik nr 2 i 3 oświadczenia - plik Wzór umowy - plik
Przetarg na najem lokalu w budynku nr 622 Łącko

PRZETARG NA NAJEM LOKALU W OŚRODKU ZDROWIA W ŁĄCKU

Informacje o przetargu znajdują się w zakładce aktualności.

 

INFORMACJA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że przetarg nr ZGK.7150.1.2019 na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 662 w Łącku został unieważniony, ponieważ w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

PRZETARG NA NAJEM LOKALU W OŚRODKU ZDROWIA W ŁĄCKU
poprzednia 1 2 3 4 następna