Przetargi

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

W ramach zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

 

 

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

PRZETARG NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest najem lokali administrowanych

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

 

 1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone do najmu na prowadzenie działalności tj.:

a)      lokal o powierzchni  30,42 m² znajdujący się na I piętrze budynku nr 662 w miejscowości Łącko - na działalność pielęgniarki i położnej,

b)      lokal o powierzchni  82,65 m² znajdujący się na parterze budynku nr 662 w miejscowości Łącko

-  na działalność specjalistycznych gabinetów lekarskich takich jak: kardiologiczny, neurologiczny, alergologiczny, pulmonologiczny, dermatologiczny, endokrynologiczny, ortopedyczny.

c)      lokal o powierzchni 37,12 m² znajdujący się na parterze w budynku nr 1 w Czarnym Potoku – na działalność gabinetu stomatologicznego lub lekarskiego.

2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokali.

3. Okres obowiązywania umowy:  na okres do 30.06.2024 r.

4. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² dla każdego z nw lokali wynosi:

 •  dla lokalu o powierzchni  30,42 m² znajdującego się na parterze budynku nr 662 w miejscowości Łącko: 
 • 11 zł netto/m² ( jedenaście złotych)- dla najemców posiadających umowy z NFZ,
 • 14 zł netto/m²  ( czternaście złotych) - dla najemców nie posiadających umowy z NFZ,
 
 • dla lokalu o powierzchni  82,65 m² znajdującego się na parterze budynku nr 662 w miejscowości Łącko:
 • 11 zł netto/ m² ( jedenaście złotych)- dla najemców posiadających umowy z NFZ,
 • 14 zł netto/ m² ( czternaście złotych) - dla  najemców nie  posiadających umowy z NFZ,  

 • dla lokalu o powierzchni 37,12 m² znajdującego się na parterze budynku nr 1 w miejscowości Czarny Potok:
 • 11 zł netto/ m² ( jedenaście złotych) - dla najemców posiadających umowy z NFZ, 
 • 14 zł netto/ m² ( czternaście złotych) - dla najemców nie posiadających umowy z NFZ,

5. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi – 4,00 zł netto.

6. Najem lokali nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      złożenie w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 02.10.2020 r., do godz. 9:00, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr …………………(wpisać wybrany lokal ) – nie otwierać przed dniem 02.10.2020 r., przed godz. 9:10

b)      Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

c)  Zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.10.2020 r., do godz. 9:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2         

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym z administratorem.

ZAŁĄCZNIKI: Regulamin, oferta, oświadczenia, projekt umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU 

                   PRZETARG NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
poprzednia 1 2 3 4 ... 5 następna