Przetargi

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Dostawa samochodu ciężarowego w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”

Oznaczenia do projektu

 Dostawa samochodu... Czytaj więcej: Dostawa samochodu ciężarowego w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”

PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku

 

Załacznik - wykaz postępowań

 PLAN postępowań o...

Dostawa oleju napędowego w 2021 roku

.

 Dostawa oleju napędowego... Czytaj więcej: Dostawa oleju napędowego w 2021 roku

Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w 2021 roku

.

 Dostawa oleju napędowego... Czytaj więcej: Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w 2021 roku

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu przeładunkowego w 2021 roku

.

 Odbiór i... Czytaj więcej: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu przeładunkowego w 2021 roku

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku oraz oczyszczalni ścieków w Jazowsku w 2021 roku

.

 Odbiór i... Czytaj więcej: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łącku oraz oczyszczalni ścieków w Jazowsku w 2021 roku

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem lokali administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

  1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone do najmu na prowadzenie działalności tj.:

a)      lokal o powierzchni  20,90 m² znajdujący się na parterze budynku nr 47 w miejscowości Łącko oraz przylegający współdzielony do niego korytarz o powierzchni 6,06 m² - działalność handlowa, usługowa,

b)      lokal o powierzchni  82,65 m² znajdujący się na parterze budynku nr 662 w miejscowości Łącko - na działalność specjalistycznych gabinetów lekarskich takich jak: kardiologiczny, neurologiczny, alergologiczny, pulmonologiczny, dermatologiczny, endokrynologiczny, ortopedyczny.

c)      lokal o powierzchni 37,12 m² znajdujący się na parterze w budynku nr 1 w Czarnym Potoku –  na działalność gabinetu stomatologicznego lub lekarskiego.

2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokali.

3. Okres obowiązywania umowy:  na okres do 30.06.2024 r.

4. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² dla nw lokali wynosi:

  • dla lokalu o powierzchni 20,90 m² znajdującego się na parterze budynku nr 47  miejscowości Łącko

  - 14 zł netto/ m² ( czternaście złotych) – dla lokalu,

  - 7,00 zł netto/ m² ( siedem złotych) – dla korytarza, 

  •  dla lokalu o powierzchni  82,65 m² znajdującego się na parterze budynku nr 662 w miejscowości Łącko

- 11 zł netto/ m² ( jedenaście złotych)  - dla najemców posiadających umowy z NFZ,

- 14 zł netto/ m² ( czternaście złotych) - dla najemców nie posiadających umowy z NFZ, 

  • dla lokalu o powierzchni 37,12 m² znajdującego się na parterze budynku nr 1 w miejscowości Czarny Potok

- 11 zł netto/ m² ( jedenaście złotych) - dla najemców posiadających umowy z NFZ,         

- 14 zł netto/ m² ( czternaście złotych) - dla najemców nie posiadających umowy z NFZ  

5. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi minimum – 2,50 zł netto/m²  dla ww lokali oraz  minimum 1,5 zł netto/ m² dla korytarza.

6. Najem lokali nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      złożenie w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 28.12.2020 r., do godz. 9:00, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu w budynku nr …………………(wpisać wybrany lokal ) – nie otwierać przed dniem 28.12.2020 r., przed godz. 9:10

b)      Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

c)  Zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.12.2020 r., do godz. 9:10 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2         

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu winna być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu (jeśli dotyczy) nastąpi w terminie ustalonym  z administratorem.

 

ZAŁĄCZNIKI:

- REGULAMIN PRZETARGU, OFERTA, OŚWIADCZENIA, WZÓR UMOWY


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - z 28-12-2020 r. ( dotyczy lokalu w budynku nr 47 w Łącku)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - z 28-12-2020 r. ( dotyczy lokalu w budynku nr 662 w Łącku i w budynku nr 1 w Czarnym Potoku)

 PRZETARG PISEMNY...

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

W ramach zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

 

 

 Dostawa ciągnika z... Czytaj więcej: Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Plan zamówień publicznych na 2020 r. - aktualizacja

 

Plan zamówień - plik

 Plan zamówień...
poprzednia
1 2 3 4 ... 6