Opis projektu

Sn6
 
Projekt pn. Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Beneficjent: Gmina Łącko
Realizatorzy: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kadczy, 33-389 Kadcza 89
Szkoła Podstawowa w Jazowsku, 33-389 Jazwosko 171
Szkoła Podstawowa w Obidzy, 33-389 Obidza 206
Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, 33-390 Maszkowice 27
Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącku, 33-390 Łącko 284
Szkoła Podstawowa w Szczereżu, 33-390 Szczereż 69
Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnym Potoku, 33-390 Czarny Potok 111
Szkoła Podstawowa w Kiczni, 33-390 Kicznia 121
Szkoła Podstawowa w Zagorzynie, 33-390 Zagorzyn 172
Szkoła Podstawowa w Zabrzeży, 33-390 Zabrzeż 117
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 33-390 Zarzecze 106
 
Okres realizacji: 01.06.2020-30.01.2023
 
Nr umowy: RPMP.10.01.03-12-0335/19
 
Wartość projektu: 4 299 341,61 PLN
 
Dofinansowanie UE: 3 654 440,36 PLN
 
Dofinansowanie BP: 391 461,25 PLN
 
Wartość wkładu własnego rzeczowego Gminy Łącko: 253 440,00 PLN.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.
 
W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
- Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
- Koła zainteresowań,
- Wyjazdy edukacyjne,
4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: - Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.