Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej”

 

 

Obraz1

 

20 grudnia 2023 r. dokonano odbioru kolejnej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zrealizowanej na terenie naszej gminy. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej” zrealizowano dzięki środkom pozyskanym w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem inwestycji jest poprawa życia mieszkańców miejscowości Maszkowice poprzez budowę 2,61 km sieci kanalizacji sanitarnej i 0,24 km sieci wodociągowej. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji projektu wyniesie 3650 m3/rok.

Kwota wydatków całkowitych: 2 679 937,20 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 178 810,73 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 2 178 810,73 zł

Zdjęcie 1 Inwestycja w trakcie realizacji
Zdjęcie 2 Inwestycja w trakcie realizacji
Zdjęcie 3 Inwestycja w trakcie realizacji
Zdjęcie 4 Tablica informacyjno-promocyjna
Zdjęcie 5 Tablica informacyjno-promocyjna
Zdjęcie 6 Zakończenie inwestycji