Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż

222


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Tytuł operacji:Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż”
Beneficjent: Gmina Łącko
Okres realizacji: do 30.06.2018 r.

 

OPIS OPERACJI:

Cel: celem operacji jest podniesienie parametrów technicznych drogi, wzrost dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi

poprzez jej przebudowę na odcinku długości 707 mb i zmianę nawierzchni drogi na odcinku długości 1200 mb.

Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości dróg gminnych, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 6B Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Planowane wyniki/efekty operacji: poprawa infrastruktury drogowej na długości 707 mb poprzez przebudowę i na odcinku długości 1200 mb poprzez zmianę nawierzchni drogi nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż położonej w miejscowości Jazowsko i Szczereż.

Typ/Nazwa operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego jest realizowana operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota wydatków całkowitych: 829 016,31 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 314 468,00 zł