Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej

Obraz1


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice - etap II B wraz z budową sieci wodociągowej

Beneficjent: Gmina Łącko

Umowa o przyznaniu pomocy: 17 stycznia 2023 r.

Cel i opis operacji:

Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców miejscowości Maszkowice poprzez budowę 2,64 km sieci kanalizacji sanitarnej i 0,23 km sieci wodociągowej. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji projektu wyniesie 3650 m3/rok.

Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kwota wydatków całkowitych:   3 394 835,58 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:   2 760 028,92 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW:   2 760 028,00 zł