Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko”

 

18 kwietnia 2019 r. Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.

Realizacja projektu (budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa nowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kadcza) spełnieni cel jakim jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Łącko. Zwiększenie stopnia ochrony środowiska będzie miało długofalowy korzystny wpływ na krajobraz przyrodniczy regionu, a co za tym idzie na wzrost jego atrakcyjności dla ruchu turystycznego. Nadrzędnym celem projektu tj. przyłączeniem nowych gospodarstw do nowo utworzonej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy - głównych beneficjentów projektu. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kadcza, jak również budowa oczyszczalni pozwoli na zmniejszenie dystansu konkurencyjnego gminy Łącko w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów Polski i Unii Europejskiej, w szczególności do miast.

Przedmiotem projektu jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w m. Kadcza. Jej budowa pozwoli na podłączenie nowych dostawców ścieków w aglomeracji. W ramach projektu wykonana zostanie również zbiorcza sieć kanalizacyjna w części m. Kadcza o długości 12,1 km oraz sieć wodociągowa o długości 11,5 km . Do sieci podłączonych zostanie 195 budynków gospodarstw domowych i 5 budynków użyteczności publicznej.

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie: 29 453 199,49 zł

W tym wysokość dofinansowania: 20 465 298,54

Okres realizacji projektu: 2019-2022