Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola Piskulina - Parysz" w m. Wola Piskulina

logo drogi

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Tytuł operacji: „Modernizacja drogi gminnej nr 292218K "Wola Piskulina - Parysz" w m. Wola Piskulina”
Beneficjent: Gmina Łącko
Okres realizacji: do 23.10.2018 r. 

OPIS OPERACJI:

Cel: celem operacji jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz wzrost dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej przebudowę na odcinku 912 mb i zmianę nawierzchni drogi na odcinku 988 mb.

Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości dróg gminnych, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 6B Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Planowane wyniki/efekty operacji: poprawa infrastruktury drogowej na długości 912 mb poprzez przebudowę drogi nr 292218K „Wola Piskulina - Parysz” położonej w miejscowości Wola Piskulina.

Typ/Nazwa operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego jest realizowana operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota wydatków całkowitych: 1 169 182,32 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 366 484,00 zł