Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko

222


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Tytuł operacji:Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko”.
Beneficjent: Gmina Łącko
Okres realizacji: do 30.06.2018 r.

OPIS OPERACJI:

Cel: celem operacji jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej przebudowę na odcinku 460 mb.

Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości dróg gminnych, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 6B Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Planowane wyniki/efekty operacji: poprawa infrastruktury drogowej na długości 460 mb poprzez przebudowę drogi nr 292025K „Łącko-Strażacka” położonej w miejscowości Łącko.

Typ/Nazwa operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach, którego jest realizowana operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota wydatków całkowitych: 276 237,02 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 175 769,00 zł