Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko

Bez tytułu

 

Gmina Łącko realizuje projekt pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łącko, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Łącko poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci (w tym niepełnosprawnych) w m. Jazowsko wraz z jego wyposażeniem a także wdrożeniem dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci w latach 2020-2021.

 

W ramach projektu zapewnionych zostanie 25 miejsc przedszkolnych w okresie

od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.

Natomiast 50 dzieci objętych zostanie dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych.

 

Uczestnikami projektu mogą być dzieci mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Łącko.

Wartość projektu: 938 478,13 PLN, w tym wartość dofinansowania z UE: 797 684,13 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020. 10 Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – spr.