Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Podziel się:

Aktualności


INFORMACJE

Aktualności

OPS-Informacjepobrane (1)

                         


 facebokKLUB SENIORA           

   indeks OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ             

                        

 

rodek Pomocy Społecznej w Łącku

33-390 Łącko 445   

 NIP: 734-25-52-054       REGON: 004402416 

fax: (18) 41-40-743         e-mail: ops@lacko.pl       epuap1 Identyfikator : Lacko

 TELEFON:

 Kierownik  (18) 44-46-082, (18)41-40-734

Księgowość (18) 41-40-736

Pracownicy socjalni (18) 41-40-735

Inspektor Ochrony Danych   iod.ops@lacko.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych (18) 41-40-731,  (18) 41-40-732,  

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

OPS-Informacje

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Pomoc Społeczna

Asystent Rodziny

Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Asystent Rodziny

Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego...
Świadczenia Rodzinne

Rodziny Wspierające

  INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149,...
Rodziny Wspierające

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: obywatelom polskim; cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską...
Fundusz Alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.   Na jak długo...
Karta Dużej Rodziny

Świadczenie Wychowawcze

  Świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+”   Świadczenie przysługuje każdej rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodzin z orzeczeniem rozwodu,...
 Świadczenie Wychowawcze
poprzednia 1 2 3 4 następna