Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ORAZ STYPENDIUM SZKOLNEGO   Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w terminie od 1 września do dnia 15 września – uczniowie a słuchacze kolegium do dnia 15 października W uzasadnionych przypadkach, wniosek o...
Stypendium Szkolne Czytaj więcej: Stypendium Szkolne

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Czytaj więcej: "Dobry Start" dla ucznia

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

logotypy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął od 1 kwietnia 2016 roku realizację projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

 Aktywizacja... Czytaj więcej: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

      Przeciwdziałanie przemocy domowej - Ministerstwo Sprawiedliwości>>>>> Rozporządzenie w sprawie NK>>>>> Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy>>>>> Baza instytucji udzielających pomocy i wsparcia 2023>>>>> Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2023 r>>>>>...
 Przeciwdziałanie... Czytaj więcej: Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy Domowej

12


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Wójt  Gminy Łącko na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), oraz Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw powołał uchwałą nr 65/LVIII/2023 Rady Gminy Łącko z dnia 07 lipca 2023 r. Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Łącko.

Organizację pracy Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Regulamin Zespołu. Do zadań powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy,  a w szczególności: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej poprzez diagnozowanie problemu przemocy domowej; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową: inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową; rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. W skład grup diagnostyczno pomocowych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, przedstawiciel grup wyznaniowych. W skład grup diagnostyczno pomocowych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Zadaniem grup diagnostyczno pomocowych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Prace w ramach grup diagnostyczno pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Zespól Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin działająca w celu pomocy rodzinie, dotkniętej problemem przemocy. Pomoc Zespołu kierowana jest do mieszkańców Gminy Łącko.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Starsi Specjaliści Pracy Socjalnej – Koordynatorzy,
 • Przedstawiciele Służby Zdrowia,
 • Przedstawiciel Policji,
 • Kuratorzy Sądowi zajmujący  się sprawami dzieci i dorosłych
 • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Przedstawiciele Oświaty,
 • Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej,
 • Przedstawiciel  Grup Wyznaniowych,
 • Radca prawny,

 

 

Zespół interdyscyplinarny zajmuje się:

 • diagnozowaniem problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

Do zadań grup diagnostyczno pomocowych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Łącko jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

KONTAKT:

Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Przewodniczący:  Sławomir Gałysa

Zastępca Przewodniczącego: Kinga Cebula

Tel: 18 414 – 40- 735

e-mail:  zi@lacko.pl

Zgłoszenia przyjmowane są również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00

 Zespół...

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łącko na lata 2021-2025,

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
 Gminny Program... Czytaj więcej: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łącko na lata 2021-2025,

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącko informuje, że od miesiąca sierpnia 2016 r. jest realizowany  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

 Program operacyjny pomoc... Czytaj więcej: Program operacyjny pomoc żywnościowa

Projekt „RAZEM DO CELU”

 

 
 
Projekt „RAZEM DO CELU” Czytaj więcej: Projekt „RAZEM DO CELU”

Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"