Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Bezpieczny i aktywny senior

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie.

Bezpieczny i aktywny senior Czytaj więcej: Bezpieczny i aktywny senior

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie

 Bez tytułu

Projekt Socjalny mający na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin - poprzez udostępnienie poradnictwa specjalistycznego i oferty grup wsparcia w ramach w ramach Punktu Konsultacyjnego

                Wojewoda przyznał na rok 2021 dotację celową w wysokości 49 848 zł  – jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Środki własne przeznaczone w 2021 roku na projekt wynoszą 6499,79 zł

 Punkt konsultacyjny dla...

Akcja Samorządu Województwa Małopolskiego „Rodzina Razem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin”

Szanowni Państwo,

Czas pandemii wprowadził do naszego życia zupełnie inne niż dotychczas nam znane zasady funkcjonowania. Uczymy się, pracujemy i spędzamy czas wolny na kilkudziesięciu metrach kwadratowych z osobami z najbliższego otoczenia. Ten przedłużający się wspólny czas, budzi liczne przeciążenia, wywołujące rozdrażnienia czy nawet frustrację.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne jest wsparcie i pomoc ze strony najbliższych. Szczególnie w tym okresie pozytywne relacje rodzinne mają duże znaczenie, stąd powinniśmy dbać o ich utrzymanie pomimo niesprzyjających okoliczności.   

Dla wszystkich, w życiu których pojawiły się jednak trudności, którzy poszukują wsparcia czy też inspiracji do działania w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego „RodzinaRazem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin” powstała baza ofert nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie.

W załączeniu przesyłam wykaz specjalistów, którzy włączyli się do akcji z prośbą o rozpropagowanie w środowisku, w tym w szkołach i placówkach oświatowych z Państwa terenu oraz wśród rodzin, z którymi Państwo współpracujecie, drogą elektroniczną, a w miarę możliwości w wersji papierowej.  

Baza jest także dostępna na stronach internetowych pod poniższymi linkami:

https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii

Wykaz specjalistów zaangażowanych w akcję RodzinaRazem

 Akcja Samorządu...

Platforma e-Wnioski

Tutaj złożysz wniosek on-line o świadczenia np. 500+, becikowe. Aby to zrobić zaloguj się. Jeśli nie posiadasz konta załóż je. Zaloguj się korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Profil zaufany możesz założyć on-line korzystając z bankowości elektronicznej.

   Platforma e-Wnioski Czytaj więcej: Platforma e-Wnioski

Druki, Formularze

W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki i formularze w formie plików PDF do pobrania i wydruku...
Druki, Formularze Czytaj więcej: Druki, Formularze

Galeria

Podejmowane działania dla społeczności lokalnej – na fotografii.
Galeria Czytaj więcej: Galeria

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

 Biuletyn Informacji... Czytaj więcej: Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej ,współpracując w tym...
 Ocena Zasobów Pomocy... Czytaj więcej: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej