Program „Opieka wytchnieniowa ” - edycja 2021 - finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  przystąpił do Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Łącko jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.

 

Realizacja Programu  na terenie Gminy Łącko – 2021 r.

Kwota dofinansowania – 89 882,00 zł

Całkowita wartość –        89 882,00 zł

 

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego które wymagają usługi opieki wytchnieniowej .

 

Realizacja Programu

        Na terenie Gminy Łącko wsparciem w formie opieki wytchnieniowej na chwile obecną objętych   

        zostało 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin,  

        które realizują wsparcie w łącznym wymiarze 720 godzin przyznanych do końca roku 2021 r.    

       Nadal dostępnych jest 8 miejsc  w łącznym wymiarze godzin 1483.

 

      Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 414 0743