Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy Domowej

12


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Wójt  Gminy Łącko na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), oraz Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw powołał uchwałą nr 65/LVIII/2023 Rady Gminy Łącko z dnia 07 lipca 2023 r. Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Łącko.

Organizację pracy Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Regulamin Zespołu. Do zadań powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy,  a w szczególności: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej poprzez diagnozowanie problemu przemocy domowej; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową: inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową; rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. W skład grup diagnostyczno pomocowych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, przedstawiciel grup wyznaniowych. W skład grup diagnostyczno pomocowych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Zadaniem grup diagnostyczno pomocowych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Prace w ramach grup diagnostyczno pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Zespól Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin działająca w celu pomocy rodzinie, dotkniętej problemem przemocy. Pomoc Zespołu kierowana jest do mieszkańców Gminy Łącko.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Starsi Specjaliści Pracy Socjalnej – Koordynatorzy,
 • Przedstawiciele Służby Zdrowia,
 • Przedstawiciel Policji,
 • Kuratorzy Sądowi zajmujący  się sprawami dzieci i dorosłych
 • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Przedstawiciele Oświaty,
 • Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej,
 • Przedstawiciel  Grup Wyznaniowych,
 • Radca prawny,

 

 

Zespół interdyscyplinarny zajmuje się:

 • diagnozowaniem problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

Do zadań grup diagnostyczno pomocowych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Łącko jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

KONTAKT:

Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Przewodniczący:  Sławomir Gałysa

Zastępca Przewodniczącego: Kinga Cebula

Tel: 18 414 – 40- 735

e-mail:  zi@lacko.pl

Zgłoszenia przyjmowane są również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00