Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie

Działania Zespołu ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie w gminie Łącko w 2022r.

Zespół Interdyscyplinarny oprócz swojej priorytetowej działalności, do której został powołany tj. planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty. W 2022r podejmował inicjatywę na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizacje szkoleń profilaktycznych, dla przedstawicieli instytucji z gminy Łącko. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kościoła, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sądu.                                              

Dwa szkolenia z finansowane były ze środków własnych. W ramach tych środków udało się przeszkolić 51osób.                   Ponadto Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie w gminie Łącko, w ramach podnoszenia kwalifikacji, w tym także profilaktyki wypalenia zawodowego służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, od września do grudnia 2022r brał udział w spotkaniach superwizyjnych. Spotkania superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się jeden raz w miesiącu, po cztery godziny, przez okres czterech miesięcy (łącznie 16godzin). Zarówno szkolenia jak i spotkania superwizyjne były nie odpłatne, ponieważ Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pozyskał grand z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach dofinansowania z ROPS, zorganizowano szkolenia specjalistyczne, którym objęto 45 uczestników. Osoby szkolone reprezentowały instytucje : gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata, ochrony zdrowia, Kościół, organizacja pozarządowa, świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego,  oraz przedstawiciele sądu.

    Łącznie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2022r. przeszkolił 96 osób.