DOFINANSOWANIA PROGRAMÓW

Obowiązek działań Informacyjnych (Dz. U. z 2021 r poz.953)

„ Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030” ZADANIE: „Na zdrowie ”

de

 

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030”

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizuje zadanie: „Na zdrowie” .

Cel zadania: zatrudnienie położnej i przeprowadzenie pogadanek dla kobiet i dziewcząt romskich oraz zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie „Na zdrowie” skierowane jest do kobiet zamieszkujących na osiedlu romskim w Jazowsku i Maszkowicach.

Wartość zadania: 57000 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 57000 zł

Program finansowany jest z budżetu Państwa.

Realizacja zadania w okresie od czerwca do grudnia 2023 r.

 

 „ Programu integracji... Czytaj więcej: „ Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030” ZADANIE: „Na zdrowie ”

„ Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030” ZADANIE: „ My Kobiety”

de

„ Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030”

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizuje zadanie: „My kobiety” .

Cel zadania: przeprowadzenie warsztatów mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, promujących aktywny i zdrowy styl życia oraz rozwijanie talentów, jak również zatrudnienie osoby ze społeczności romskiej do pracy na stanowisku pracownika gospodarczego.

Zadanie „My kobiety” skierowane jest do kobiet zamieszkujących na osiedlu romskim w Jazowsku i Maszkowicach.

Wartość zadania: 25000 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 25000 zł

Program finansowany jest z budżetu Państwa.

Realizacja zadania w okresie od czerwca do września 2023 r.

 

 „ Programu integracji... Czytaj więcej: „ Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030” ZADANIE: „ My Kobiety”

„ Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030” ZADANIE: „ Bezpiecznie i z zasadami”

 

 de

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030”

„ Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030”

ZADANIE:

„ Bezpiecznie i z zasadami”

Wartość otrzymanego dofinansowania: 15 000 zł

Całkowity koszt programu: 15 000 zł

Czas realizacji Programu: rok 2023

 

CEL PROGRAMU:

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „ Bezpiecznie i z zasadami”. Celem zadania jest zorganizowanie cyklu spotkań i warsztatów z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami Straży Pożarnej oraz Policji dla mieszkańców Osiedla Romskiego Maszkowice/Jazowsko. Policjanci przeprowadzą szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w sieci i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Strażacy uświadomią mieszkańców jak bezpiecznie używać ognia i zwrócą uwagę na zagrożenia. Pracownicy socjalni przeprowadzą cykl szkoleń w zakresie prowadzenia oszczędnego gospodarstwa domowego w dobie kryzysu,

 

ADRESACI PROGRAMU:

Mieszkańcy Osiedla Romskiego Maszkowice/Jazowsko

 „ Programu integracji... Czytaj więcej: „ Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030” ZADANIE: „ Bezpiecznie i z zasadami”

Dofinansowanie Posiłek

de


Wieloletniego rządowego programu
,,Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2024 – 2028

Gmina Łącko uzyskała w roku 2024 dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Rodzaj dotacji budżetowej:  dofinansowanie do zadania własnego związane z realizacją wieloletniego rządowego programu  ,, Posiłek w szkole i w domu ,, na lata 2024- 2028

 

Nazwa zadania: wieloletni rządowy program ,, Posiłek w szkole i w domu ,, na lata 2024 – 2028 ( M.P z dnia 23 sierpnia 2023r. poz.881 )

 

Okres realizacji: 01.01.2024 r.-31.12.2024r.

 

Wartość dofinansowania: 185 000  zł

 

Całkowita wartość zadania: 222 000 zł

 

Celem wykorzystania środków z budżetu państwa jest dofinansowanie zadania związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w  szkole i w domu ,, na lata 2024 – 2028,  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczeń pieniężnych  na zakup  posiłku lub żywności osobom jej potrzebujących.

 

 

 


Dofinansowanie Posiłek Czytaj więcej: Dofinansowanie Posiłek

Dofinansowanie


de

Program „Asystent rodziny na rok 2023”

 

Gmina Łącko uzyskała wsparcie z Funduszu Pracy – środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny w 2022 roku.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Kwota dofinansowania: 9 714,51,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2023: 12 738,90 zł

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie

Dofinansowanie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

fdde


PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023 – finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

     

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystąpił do realizacji Programu “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

NAZWA PROGRAMU:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Wartość otrzymanego dofinansowania: 324 766,62 zł

Całkowita wartość inwestycji: 324 766,62 zł

Czas realizacji Programu: rok 2023

 

CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień dziecka opiekuna.

 

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Łącko pomocą w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej   objętych zostanie 15 osób, u których realizowane będzie wsparcie w łącznym wymiarze 7787 godzin przyznanych do końca 2023r.

 Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu

 (18) 4140743.

 Dofinansowanie Program... Czytaj więcej: Dofinansowanie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dofinansowanie Opieka Wytchnieniowa

defd

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,,  - edycja 2023- finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, - edycja 2023  finansowana ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

 

NAZWA PROGRAMU : OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

Wartość otrzymanego dofinansowania :  102 354,84 zł

Całkowita wartość inwestycji:  102 354,84 zl

Czas realizacji Programu : 2023 r.

 

Cele Programu

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniem niepełnosprawności  / zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

 

Realizacja Programu

        Na terenie Gminy Łącko wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objętych 12 osób  /

        4 osoby dorosłe i 8 dzieci/  u których realizowane będzie wsparcie w łącznej wymiarze 2542   godzin  przyznanych do końca 2023 roku.

      Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 18 414 0743

 Dofinansowanie Opieka... Czytaj więcej: Dofinansowanie Opieka Wytchnieniowa

Dofinansowanie Program integracji społecznej

de

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dziedzina interwencji : Innowacyjne projekty integracyjne, Tytuł zadania” „Na zdrowie”.

     

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystapił do realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dziedzina interwencji : Innowacyjne projekty integracyjne, Tytuł zadania” „Na zdrowie”.- finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

NAZWA PROGRAMU:

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

 

Wartość otrzymanego dofinansowania: 56 440 zł

Całkowita wartość inwestycji: 56 440

Czas realizacji Programu: rok 2022

 

CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest sfinansowanie zatrudnienia pielęgniarki i położnej na Osiedlu Romskim, co skutkować będzie poprawą sytuacji zdrowotnej społeczności romskiej.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Mieszkańcy osiedla Romskiego

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Łącko pomocą w formie usług pielęgniarki i położnej objęci będą mieszkańcy Osiedla Romskiego, u których realizowane będzie wsparcie do końca 2022 r.

 Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu

 (18) 4140743.

 Dofinansowanie Program... Czytaj więcej: Dofinansowanie Program integracji społecznej

Dofinansowanie Program integracji społecznej

de


Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dziedzina interwencji : Innowacyjne projekty integracyjne, Tytuł zadania” „ Bezpiecznie i z zasadami”.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystąpił do realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dziedzina interwencji : Innowacyjne projekty integracyjne, Tytuł zadania” „ Bezpiecznie i z zasadami ”.- finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. 

NAZWA PROGRAMU:

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Wartość otrzymanego dofinansowania: 23 473 zł

Całkowita wartość inwestycji: 23 473 zł

Czas realizacji Programu: rok 2022

CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych i warsztatów  prowadzonych przez specjalistów. Policjanci przeprowadzą szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w sieci i Strażacy uświadomią mieszkańców jak bezpiecznie używać ognia i zwrócą uwagę na zagrożenia. Pracownicy socjalni przeprowadzą cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodziców małoletnich dzieci

ADRESACI PROGRAMU:

Mieszkańcy osiedla Romskiego

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Łącko wsparciem w formie spotkań edukacyjnych i warsztatów objęci będą mieszkańcy Osiedla Romskiego, u których realizowane będzie wsparcie do końca 2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu

 (18) 4140743.

 Dofinansowanie Program...
poprzednia
1 2