Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej jest do niej uprawnionych.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski można pobrać:
-
w siedzibie Świadczeń Rodzinnych w Łącku

- za strony internetowej OPS-u  https://www.lacko.pl/ops-lacko.html 

- ze strony internetowej www.rodzina.gov.pl, zakładka informacje- wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Składanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w:

-siedzibie Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku,

- poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

Odbiór tradycyjnej Karty Dużej Rodziny:

- w siedzibie Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku,

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

  1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 

  - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny od 1 marca 2023 r wynosi 13,00 zł

 Partnerstwo:

  1. Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
  2. Partnerzy KDR
 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863) (757.2 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (696.5 KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (1.3 MB)