Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.lacko.pl/ops-lacko.html

 

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

 33-390 Łącko 445

 Telefony:

 (18) 41-40-743, (18)41-40-734

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-09

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań OPS Łącko. Niektóre zamieszczone na stronie internetowej  informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów , PDF i Word.

 

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada:

 podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

mapa strony

focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-25

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mieczysław Maciuszek

e-mail: mmaciuszek@lacko.pl

Telefon: 18 41 40 743

 Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowane są:

 1) w budynku Urzędu Gminy. Budynek jest dostosowany architektoniczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Podjazd dla wózków). Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, pracownicy Ośrodka posiadają odpowiednie szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 2) w budynku Zajezdni Autobusowej. Budynek jest dostosowany architektoniczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, pracownicy Ośrodka posiadają odpowiednie szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 Przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Zajezdni Autobusowej , w których zlokalizowany jest Ośrodek, znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

 W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ośrodek nie posiada pętli indukcyjnych.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.