Fundusz Alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

 

Prawo do świadczenia alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Przysługuje osobom uprawnionym do alimentów:

 • do ukończenia 18 roku życia,

 • do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

 • bezterminowo w przypadku dziecka posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności

gdy prowadzona egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego pozostaje bezskuteczna /za okres ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych/.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł

Od okresu świadczeniowego 2020/2021 do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”, w której rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu (900,00 zł) nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokościŚwiadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27. art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

 2. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

  2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

  4. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

   • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

   • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.";

  5. inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.