Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO

Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO. Znak Sprawy: RIR.271.2.15.2017 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 291841 K Jazowsko-Na Szczereż w m. Jazowsko, Szczereż.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010.

Szczegóły w załączniku (pobierz).