Modernizacja boiska sportowego w Maszkowicach

Prow-male

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Łącko w grudniu 2014 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białych Górali i Lachów Sądeckich” do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem bezpośrednim operacji była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie infrastruktury sportowej w Maszkowicach.

Projekt obejmował modernizację boiska sportowego w miejscowości Maszkowice na działce nr 252/12. Dzięki realizacji inwestycji stworzona została nowa infrastruktura sportowa, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wpłynie również na wzrost standardu jakości spędzania wolnego czasu, nie tylko dla mieszkańców, ale również odwiedzających miejscowość turystów.

Zakres prac, które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:
- dokonano modernizacji istniejącego boiska trawiastego do gry w piłkę nożną,
- utworzono nowe boisko do gry w piłkę siatkową,
- wykonano ogrodzenie systemowe,
- dostarczono i zamontowano małą architekturę w postaci wiaty, ławostołów i ławek pojedynczych.
Nad całością prac był prowadzony nadzór inwestorski.

Koszt całkowity zadania: 141 165,36 zł.
Wysokość dofinansowania: 86 355,00 zł.
Podpisanie umowy o dofinansowanie: wrzesień 2013 r.
Rozliczenie projektu: grudzień 2014 r.