Od aktywizacji do integracji


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

KL_HERB_UE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku – Gmina Łącko z dniem 01.08.2008r. przystąpił do realizacji projektu systemowego  ,,Od aktywizacji do integracji,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość projektu ogółem w latach 2010-2012 wynosi 398 524,58 zł ( w tym wkład własny Gminy Łącko wynosi: 64 714, 50 zł).

Celem projektu „Od aktywizacji do integracji” jest uruchomienie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych OPS poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, społecznych oraz promowanie procesu integracji społecznej w gminie.

Projekt przeznaczony jest dla osób :

 1. zamieszkujących na terenie Gminy Łącko;
 2. korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka ;
 3. w wieku aktywności zawodowej ;
 4. długotrwale bezrobotnych;
 5. rolników;


Projekt obejmuje:

 1. kursy zawodowe;
 2. grupowe warsztaty i zajęcia / z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym /
 3. indywidualne konsultacje ze specjalistami;
 4. wsparcie dla uczestników projektu w postaci zasiłków;
 5. kurs prawa jazdy kategorii B;
 6. badania medycyny pracy;


Projekt realizowany jest w dwóch turach w każdym roku.  Dotychczas ze wsparcia Ośrodka w 2008,  2009, 2010, oraz w I turze 2011 roku łącznie skorzystało 62 klientów OPS. Obecnie w II turze projektu bierze udział 10 uczestników.

Projektem zarządzany jest przez Zespół Projektowy w składzie:

 1. Kierownik Projektu  (stanowisko w projekcie) - Jolanta Cebula
 2. Koordynator Merytoryczny Projektu (stanowisko w projekcie) - Tomasz Paszek
 3. Główny Księgowy Projektu (stanowisko w projekcie)- Anna Kaszuba

 
Pracownicy socjalni OPS Łącko realizujący kontrakty socjalne:

 • Alina Dąbrowska
 • Kinga Cebula
 • Sławomir Gałysa
 • Janina Lizoń
 • Justyna Lasyk
 • Mieczysław Maciuszek
 • Joanna Mikołajczyk