Modernizacja Dróg Gminnych w ramach PROW 2014-2020

 

222

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Gmina Łącko w czerwcu br. złożyła osiem wniosków o dofinansowanie przez Województwo Małopolskie z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na modernizację dróg gminnych. Siedem z nich  otrzymało  dofinansowanie, a mianowicie:

  • Droga gminna  „Łącko – Strażacka” odcinek dł. 460 mb (od końca istniejącego chodnika za ZGK do Amfiteatru na Górze Jeżowa)
  • Droga gminna „Łącko – Pożogi” odcinek dł.  710 mb (od krzyża przy drodze powiatowej do rozjazdu przy kapliczce);
  • Droga gminna „Jazowsko – Na Szczereż” odcinek dł. 207 mb przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku oraz odcinek dł. 1700 mb od skrzyżowania z drogą powiatową na Szczereżu w kierunku Jazowska);
  • Droga gminna „Jazowsko – Do Starej Cegielni” odcinek dł. 144 mb przy budynku wielofunkcyjnym w Jazowsku;
  • Droga gminna „Kadcza – Stara Droga”, odcinek dł. 244 mb tzw. starodroże DW 969 przebiegające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kadczy
  • Droga gminna „Wola Kosnowa – Główna Przez Wieś” odcinek dł. 2154 mb obejmuje główny ciąg komunikacyjny miejscowości Wola Kosnowa, przedłużenie drogi powiatowej do połączenia z gminą Kamienica;
  • Droga gminna „Wola Piskulina – Parysz” odcinek dł. 1900 mb  główny ciąg komunikacyjny miejscowości Wola Piskulina od Kościoła Parafialnego do połączenia z gminą  Kamienica.

 

Zakres rzeczowy robót w odniesieniu do wszystkich ww. zadań obejmie przebudowę odcinków dróg na łącznej długości 7,519 km. Drogi uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną i betonową, prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego, przebudowane zostaną również przepusty, zostaną wykonane chodniki oraz utwardzone pobocza dla pieszych.

Na ten cel gmina pozyskała dotację w wysokości blisko 2 milionów złotych. Okres realizacji wymienionych  inwestycji przewidziano na lata 2017-2018.

W rezultacie przeprowadzonych inwestycji, poprawie ulegną warunki komunikacyjne oraz bezpieczeństwa dróg gminnych, podwyższy się standard życia mieszkańców i osób, które przyjadą tu w celach turystycznych. Ich efektem będzie znaczna poprawa powiązań komunikacyjnych terenów o charakterze mieszkalnym i usługowym z głównymi ciągami komunikacyjnymi, przede wszystkim z drogą wojewódzką 969  i drogami powiatowymi.

Okres realizacji ww. inwestycji drogowych: 2017-2018.