Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku

 

Obraz1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Beneficjent: Gmina Łącko

Umowa o przyznaniu pomocy: 23 maj 2023 r.

Cel i opis operacji:

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej bazującej na lokalnych potencjałach przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Łącko poprzez budowę placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 

Typ operacji: poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Kwota wydatków całkowitych:   365 059,72  zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:   365 059,72 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRROW:   232 287,00 zł