Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

 

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji

Okres realizacji: 02.11.2017 do 30.05.2020

Całkowita wartość projektu: 917 730,02 zł

Kwota dofinansowania: 899 864,99 zł